Adwokat kościelny – kancelaria kanoniczna

Dr Michał Poczmański Kancelaria Kanoniczna to ogólnopolska kancelaria prawa kanonicznego. Można tutaj skorzystać z usług świadczonych przez adwokata kościelnego. Nasza główna specjalizacja to sprawy dotyczące sakramentu małżeństwa, jaki jedna strona lub obie zamierzają zakończyć. Najczęściej są to procesy dotyczące stwierdzenia nieważności małżeństwa (niepoprawnie tzw. „rozwód kościelny”, czy „unieważnienie małżeństwa”). Mamy dwa oddziały w Polsce (Kancelaria Kanoniczna Warszawa i Kancelaria Kanoniczna Gdańsk) oraz placówkę w Salford w Anglii. Świadczymy pomoc kanoniczną na rzecz klientów z różnych stron świata, którzy pragną uregulować sytuację kanoniczną małżeństwa zawartego przed Bogiem.

Pracami Kancelarii kieruje dr Michał Poczmański. Nasz zespół składa się z doświadczonych adwokatów kościelnych, radców prawnych i adwokatów cywilnych (świeckich). Każdy z adwokatów kościelnych ukończył niezbędne studia magisterskie z zakresu prawa kanonicznego (niektórzy także z prawa państwowego), każdy z nas posiada również tytuł licencjata zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku. Adwokaci kościelni mają prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania przed Sądami i Trybunałami kościelnymi w Polsce i częścią Sądów kościelnych w Wielkiej Brytanii. Mamy też doświadczenie w pomocy przed sądami w USA i Kanadzie. Reprezentujemy strony w procesie kościelnym o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Nasza kancelaria kanoniczna działająca w Warszawie współpracuje z adwokatami i radcami prawnymi, wykazującymi się znajomością zagadnień nie tylko z zakresu prawa kanonicznego, ale także nauk prawnych. Dzięki temu mogą Państwo oczekiwać od nas kompleksowej pomocy także w zakresie rozwodu cywilnego, podziału majątku, alimentów, czy też ustalenia opieki nad dzieckiem.

Więcej o naszym zespole możecie Państwo zobaczyć tutaj:

Stwierdzenie nieważności małżeństwa krok po kroku

Jak wygląda proces kościelny? Poniżej schemat, który określa każdy z 11 kroków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Media o nas

Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa kanonicznego, a szczególnie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dlatego często gościmy w programach informacyjnych jako eksperci, komentatorzy.

Nasz blog

Zależy nam, aby dzielić się naszą widzą i doświadczeniem. Na naszym blogu przygotowaliśmy kilkadziesiąt wpisów na najczęściej zadawane pytania. Zapraszamy do pogłębiania wiedzy.

Sprawy za granicą

Zajmujemy się sprawami prowadzonymi nie tylko w Polsce. Jeśli nasze doświadczenie z sądów kościelnych w Wielkiej Brytanii, USA, czy Kanady może być dla Ciebie przydatne, zapraszamy do działu poświęconego sprawom prowadzonym w tych krajach.

3500

Tyle spraw rocznie rozpatrują sądy kościelne w Polsce.

74,4

% spraw kończy się w Polsce wyrokiem pozytywnym, małżeństwo było nieważne.

38

W tylu diecezjach świadczymy pomoc z zakresu prawa kanonicznego.

Czym się zajmujemy?

Przeważająca liczba spraw prowadzonych w Kancelarii przez zatrudnianych przez nią adwokatów kościelnych dotyczy sakramentu małżeństwa. Są to przede wszystkim sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, które błędnie często jest nazywane „rozwodem kościelnym” lub „kościelnym unieważnieniem małżeństwa”. Prowadzimy również procesy o udzielenie dyspensy od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego. W obu rodzajach postępowań uczestniczy adwokat kościelny z naszej kancelarii. Analizując określone sprawy, mamy możliwość odwołania się do obowiązującej w danym zakresie podstawy prawno-kanonicznych.

Duże zainteresowanie procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego wynika z tego, że coraz więcej tych procesów udaje się zakończyć pozytywnym wynikiem. W tej chwili Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego podaje, że do sądów kościelnych trafia ok. 3 500 takich spraw rocznie (przy 2369 sprawach w 2010 roku, 2171 w 2007, 1961 w 2006, oraz 1265 sprawach w 1999). Tendencja jest więc zdecydowanie rosnąca.

 

Oddelegowany przez nas do prowadzenia danej sprawy adwokat kościelny dysponuje bogatą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą z zakresu prawa kanonicznego.

Nieważność małżeństwa orzeka się w aż ok. 74,4% spraw. W 2007 roku wydano 2030 wyroków (I instancja) za nieważnością małżeństwa i tylko 686 za jego ważnością (dane za ISKK).

Jak rozpocząć proces?

Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa i (mylnie nazywanym jako „rozwód kościelny”) należy przeprowadzić następujące kroki wstępne:

Wypełnienie Formularza Wstępnego – dostępny na naszej stronie Formularz należy wypełnić i przesłać na adres biuro@kancelaria-kanoniczna.com. Adwokat kościelny zapozna się ze szczegółami danej sprawy i przygotuje wstępną opinię na jej temat. Zawarte są w niej wyjaśnienia dotyczące m.in. tego, kiedy może zostać stwierdzona nieważność małżeństwa w przypadku zawarcia ślubu kościelnego. Porada taka jest darmowa.

Kolejną fazą procesu jest przygotowanie skargi powodowej. Tym etapem zajmuje się już konkretny adwokat kościelny naszej kancelarii desygnowany do realizacji prac na rzecz klienta. Etap ten trwa ok. 2 tygodni i składa się nie tylko ze zredagowania samego pozwu, ale również z zebrania materiału dowodowego i jego dokładnej selekcji. W dalszej kolejności zostaje zainicjowany proces, w którego trakcie małżeństwo kościelne może zostać unieważnione.

Adwokat kościelny opinie

Adwokat kościelny to osoba świecka bądź duchowna, która ukończyła studia z zakresu prawa kanonicznego, a także posiada tytuł licencjata kościelnego (zgodnie z Konstytucją apostolską Sapientia Christiana z 1979 r.). Adwokat kościelny dzięki swojej wiedzy pomaga osobom zainteresowanym w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

 

Kim jest Adwokat kościelny? 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. reguluje cechy, którymi powinien charakteryzować się kanonista. Adwokat kościelny winien być
1. osobą pełnoletnią,
2. nienaruszonej sławy,
3. katolikiem,
4. musi posiadać doktora prawa kanonicznego lub być prawdziwie biegłym w prawie,
5. zatwierdzonym przez biskupa.

Adwokat kościelny może być wpisany na listę stałych adwokatów danego sądu kościelnego bądź występować jako adwokat ad casum, a więc w konkretnej sprawie (po otrzymaniu
jednorazowej zgody przez odpowiednią władzę kościelną). Nie należy utożsamiać adwokata świeckiego z adwokatem kościelnym. Bardzo często adwokaci świeccy nie posiadają uprawnień do wykonywania zawodu kanonisty. Adwokat kościelny ma Diploma Licentiatus, który jest dokumentem potwierdzającym zdolność do wykonywania zawodu adwokata kanonicznego, a więc występowania przed sądami kościelnymi.

 

 

Adwokat kościelny Warszawa

Dr Michał Poczmański jest adwokatem kościelnym z Warszawy. Kieruje pracami kancelarii prawa kanonicznego oraz reprezentuje naszych Klientów przed Sądem Metropolitalnym Warszawskim (sąd kościelny w Warszawie).

 

Adwokat kościelny Warszawa kontakt: tel. 607-841-951

Jak przebiega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Według statystyk rocznie do sądów biskupich wpływa nawet ponad 3 tysiące wniosków o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wielu osobom potocznie zwane unieważnienie ślubu kościelnego kojarzy się z długim i żmudnym procesem, choć wcale nie musi tak być. Każdy przypadek jest inny. Proces prowadzony w trybie zwyczajnym może zająć od roku do nawet czterech lat. W 2015 roku papież Franciszek ustanowił nowy, tzw. skrócony tryb orzekania, który daje szansę na zamknięcie sprawy nawet w kilka miesięcy. Z trybu skróconego skorzystać mogą jednak tylko te pary, u których okoliczności potwierdzające nieważność zawarcia małżeństwa są oczywiste, a z wnioskiem o stwierdzenie nieważności występują zarówno mąż, jak i żona.

Unieważnienie małżeństwa kościelnego nie istnieje, bo sakramentu nie można unieważnić. Można natomiast udowodnić, że czynność prawna, jaką stanowił ślub, została zawarta nieważnie, a co za tym idzie, sakramentu w ogóle nie było. Aby rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy podjąć współpracę z kancelarią kanoniczną i powierzyć sprawę adwokatowi kościelnemu.

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie się do kancelarii kanonicznej. Adwokat kościelny oceni szanse na powodzenie procesu i przeanalizuje podstawy prawne. Następnie sporządza się skargę powodową (pozew), który trafia do sądu biskupiego. Jeżeli skarga zostanie przyjęta, następuje ustalanie przedmiotu sporu – przesłanki procesowej, z tytułu której prowadzony będzie proces. W tym czasie sąd będzie zbierał dowody niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy małżeństwo zostało zawarte nieważnie.

W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa strony i świadkowie składają zeznania indywidualnie. W przypadku gdy strona pozwana nie stawi się na wezwanie i nie usprawiedliwi nieobecności, proces będzie toczył się bez jej udziału. Po zamknięciu postępowania dowodowego, następuje przygotowanie sprawy do wyrokowania.

Warto wiedzieć: Kan. 1526 – § 1. Obowiązek dowodzenia spoczywa na tym, który coś twierdzi.

Wymagane dokumenty

Rodzaj załączników dołączanych do skargi powodowej może być różny dla różnych sądów biskupich. Do najczęściej wymaganych dokumentów zalicza się metryki chrztu obydwu stron, świadectwo ślubu kościelnego, cywilny wyrok rozwodowy (jeżeli jest uzyskany), dane świadków.

Można dołączyć też publiczne i prywatne materiały dowodowe, a więc zaświadczenia lekarskie, dokumenty z policji, ale też listy, pamiętniki, wiadomości elektroniczne itp.

]

Dlaczego nie rozwód kościelny?

Wiele osób pyta na forach internetowych o warunki „rozwodu kościelnego”, „jak dostać rozwód kościelny?” itp. Należy w tym miejscu powiedzieć, że wszelkie sformułowania typu: rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego, kościelne unieważnienie małżeństwa czy unieważnienie ślubu kościelnego są nie poprawne i nie mogą być używane. W Kościele Katolickim nie ma rozwodów kościelnych, nie ma też  unieważnienia małżeństwa. Ponieważ małżeństwo jest sakramentem to jest ono nierozerwalne, dlatego takich pojęć nie należy używać – są one błędne. Możemy natomiast mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, czy procesie o orzeczenie nieważności małżeństwa.

W postępowaniu przed sądem kościelnym możemy stwierdzić, że w chwili zawierania małżeństwa występowały jakieś okoliczności (tytuły / podstawy ), które uniemożliwiały zawarcie małżeństwa. Małżeństwo poprzez te wady nie zaistniało, nigdy go nie było.

W przypadku stwierdzenie nieważności małżeństwa ważne są powody do rozpoczęcia procesu i ewentualnego późniejszego uzyskania pozytywnego wyroku Sądu lub Trybunału kościelnego. Ważne są podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Są one niewymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Tylko w oparciu o te konkretne przyczyny (tytuły ) można mówić o stwierdzeniu nieważności małżeństwa.

Przykładowymi tytułami są:

 • alkoholizm
 • nimfomania
 • niedojrzałość emocjonalna
 • wykluczenie posiadania potomstwa
 • hazard
 • pracoholizm
 • uzależnienie emocjonalne od rodziców
 • choroba psychiczna
 • wykluczenie wierności małżeńskiej
 • błąd co do przymiotu osoby
 • wykluczenie nierozerwalności małżeństwa

Formularz Wstępny

W celu uzyskania darmowej porady oraz dla usprawnienia kontaktu, prosimy o pobranie pliku z Formularzem Wstępnym, wypełnienie go i przesłanie na nasz ogólny adres e-mail.

Po zapoznaniu się z jego treścią przez adwokatów kościelnych z naszej Kancelarii skontaktujemy się z Państwem i umówimy na pierwsze spotkanie lub też udzielimy Państwu wstępnej i darmowej porady z zakresu stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Odpowiedź na kilka pytań zajmuje niewiele czasu. Dzięki nim będziemy mogli szybko i rzetelnie pomóc w Państwa sprawie.

Dbamy o Państwa prywatność i poufność danych. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Kancelaria Kanoniczna Michał Poczmański, ul. Kujawska 12c 05-220 Zielonka. Podane dane będą przetwarzane w celu podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znaleźć można w Polityce prywatności.

"Proces w 45 dni"

Papież Franciszek chcąc skrócić i ułatwić procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa wydał List Apostolski w formie motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus ("Pan Jezus łagodnym sędzią"), który reguluje krótki proces tzw. Processus brevior. Jest to proces, w którym pozytywny wyrok można otrzymać w45 dni.

Przepisy te wchodzą w życie w grudniu 2015 roku. Nasza Kancelaria wdraża je już teraz.

W poniższym linku znajduje się dokument opisujący najważniejsze zmiany, jakie zostaną niebawem wprowadzone do procesowego prawa małżeńskiego w Kościele