brak rozwodu cywilnego

brak rozwodu cywilnego

Brak rozwodu cywilnego (formalnego zakończenia związku) dwojga ludzi, którzy kiedyś zdecydowali się na zawarcie związku małżeńskiego oczami adwokata cywilnego.

brak rozwodu cywilnego a stwierdzenie nieważności małżeństwa

W niniejszym artykule przedstawimy Państwu, konsekwencje pozostawienia spraw związanych z małżeństwem, które faktycznie przestało istnieć, samych sobie. Zdarza się, że małżeństwa pomimo rozpadu wspólnoty małżeńskiej, nie decydują się na wystąpienie do Sądu Okręgowego z pozwem o rozwód lub z wnioskiem o stwierdzenie nieważności małżeństwa cywilnego. Adwokat często zachęca do tego, bo niejednokrotnie jest to droga do zabezpieczenia wielu interesów strony, która poszukuje porady prawnej u adwokata.

Dlaczego ludzie decydują się na brak rozwodu cywilnego?

Małżonkowie się rozstają, zaczynają żyć każde swoim życiem. Pracują zakładają nowe rodziny bądź żyją wyłącznie dla siebie lub dla siebie i dzieci. Osoby nie decydują się zakończyć formalnie małżeństwa. Przyczyn tego można upatrywać w chęci jak najszybszego zapomnienia o problemie, strachu, obawie przed wracaniem do spotkań z osobą, która zawiodła, zdradziła, zraniła, oszukała. Niektórzy podejmują inne działania, które w danym momencie uważają za najważniejsze np. wymeldowanie ze swojego mieszkania osoby, z którą przestali tworzyć rodzinę. Na tym poprzestają. Wadliwie przyjmując, że tak będzie lepiej, że nie będzie miało to wpływu na ich dalsze życie. Nic bardziej mylnego.

 

Negatywne konsekwencje braku rozwodu.

W przypadku braku rozwodu cywilnego dokonanego wyrokiem Sądu Okręgowego musimy liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, które mogą wystąpić w bliższej lub dalszej przyszłości.

W przypadku braku formalnego zakończenia małżeństwa, należy liczyć się z następującymi konsekwencjami:

  • organy administracji, sądy, nadal traktują taki związek jako faktycznie trwający, nie przysługują takim osobą ulgi z tytułu samotnego wychowywania dzieci, ograniczona jest możliwość skorzystania z programu 500 plus,
  • pomiędzy małżonkami trwa nadal wspólność majątkowa (o ile wcześniej nie doszło do zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej), to co zarabiają stanowi majątek wspólny i w perspektywie czasu może podlegać podziałowi po zakończeniu małżeństwa, co może być krzywdzące dla jednego z małżonków,
  • w przypadku śmierci drugi z małżonków przystępuje do dziedziczenia ustawowego zgodnie z zasadami ogólnymi, jeśli był sporządzony testament, małżonkowi takiemu przysługuje zachowek.

 

Dziedziczenie, a rozwód

W niniejszym artykule przedstawimy informacje dotyczące ostatniego z wymienionych skutków. Dziedziczenie w przypadku braku formalnego zakończenia związku małżeńskiego odbywa się z uwzględnieniem osoby, która jest naszym małżonkiem, pomimo że faktycznie nie mamy z tą osobą już do czynienia, przez prawo nadal będzie traktowana jako osoba najbliższa.

Przykład:

gdy małżeństwo posiada trójkę dzieci dziedziczą łącznie z małżonkiem po udziale spadkowym w wysokości 1/4. Przepisy określają, że udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 spadku.

W przypadku stwierdzenia nabycia spadku po osobie, która dokonała formalnego zakończenia małżeństwa poprzez jeden z powyżej wskazanych sposobów (rozwód, stwierdzenie nieważności) nie dziedziczy osoba będąca uprzednio mężem/żoną. Cały spadek w przypadku dziedziczenia na zasadach ogólnych przypadnie dzieciom lub najbliższej rodzinie.

Nie będą uprawnione do dziedziczenia ustawowego po sobie także osoby, wobec których wydano przed sądem cywilnym orzeczenie stwierdzające nieistnienie małżeństwa bądź unieważniające małżeństwo, zaś orzeczenie uprawomocniło się przed śmiercią jednego z małżonków.

Wyłączenie dziedziczenia

Istnieje także możliwość, aby wyłączyć możliwość dziedziczenia przez małżonka, z którym nie utrzymujemy kontaktów a nie zdecydowaliśmy się na rozwód, separację. Możliwość taką daje instytucja wydziedziczenia. Dzięki wskazaniu przyczyny wydziedziczenia nasze dzieci będą mogły dziedziczyć także udziału w spadku, który w innym wypadku przypadłby małżonkowi.

Jako przyczynę wypowiedzenia należy wskazać np. brak pomocy w utrzymaniu rodziny, zdradę.

Podobnie jak orzeczenie o rozwodzie, będzie traktowane orzeczenie separacji. Zgodnie z art. 935¹ Kodeksu cywilnego Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji”.

Przykład: gdy małżeństwo posiada trójkę dzieci dziedziczy każde z nich udział w wysokości 1/3. Małżonek z orzeczonym rozwodem, separacją, wydziedziczony w testamencie, po stwierdzeniu nieważności zawarcia małżeństwa, nie przystępuje do spadku.

Zgodnie z art. 940 § 1 małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. Przepis powyższy przychodzi z pomocą spadkobiercom, ale jedynie w sytuacji gdy doszło do wystąpienia o orzeczenie przez śmiercią spadkodawcy rozwodu lub separacji z winy małżonka a żądanie to było uzasadnione. Należy zwrócić uwagę, że termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Rozwód – podsumowanie

Wskazując na powyższe należy uznać, że brak uregulowania kwestii formalnych dotyczących  związku dwojga osób, który uległ rozpadowi może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami dla dzieci strony, która nie dochowa należytej staranności, co tym bardziej będzie krzywdzące, jeśli małżonek, który odziedziczy udział nie zachowa go dla wspólnych dzieci. Innymi słowy małżonkowie, które nie zdecydowały się zakończyć swego związku formalnie oraz nie sporządzili testamentu, podlegają dziedziczeniu zgodne z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego. Ponadto sporządzenie testamentu nie powoduje wyłączenia skuteczności powoływania się na instytucję zachowku, która będzie możliwa do wyeliminowania wyłącznie przez wydziedziczenie małżonka, którego chcemy pozbawić praw do spadku. Zastosowanie powyższych instytucji będzie pomocne m.in. dla osób, które nie dokonały formalnego zakończenia związku małżeńskiego, natomiast zależy im na przekazaniu swego majątku po swej śmierci wyłącznie swoim dzieciom.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.