istotne obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego

Kodeks Prawa Kanonicznego nie wymienia wprost istotnych obowiązków małżeńskich. Kanoniści uważają, że są one zawarte w ogólnych celach i przymiotach małżeństwa. Prawodawca kodeksowy stwierdza, że obojgu małżonkom przysługują takie same prawa i obowiązki w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego. Można zatem przyjąć, iż dobro potomstwa, dobro wierności, dobro nierozerwalności i dobro małżonków stanowią źródło wszystkich zobowiązań osób pozostających w sakramentalnych związkach.

istotne obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego

ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE W PRAWIE KANONICZNYM

Obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego

W świetle obowiązującego prawa kanonicznego obowiązki małżeńskie mogą być klasyfikowane na podstawie dwóch rodzajów kryteriów. Są to:

 1. Zobowiązania służące realizacji dobra małżonków:
  • Zachowanie wierności małżeńskiej,
  • Pożycie małżeńskie na ludzki sposób,
  • Zachowanie dozgonnego charakteru małżeństwa,
  • Pielęgnowanie wspólnoty życia małżeńskiego,
  • Świadczenie współmałżonkowi wsparcia i wzajemna odpowiedzialność,
  • Przyczyniania się do wspólnego dobra,
  • Wspólne dążenie do doskonałości i świętości,
  • Obowiązek wzajemnej pomocy.
 2. Zobowiązania związane ze zrodzeniem potomstwa:
  • Pożycie intymne małżonków zmierzające do zrodzenia i wychowania dzieci,
  • Przyjęcie dzieci poczętych ze współmałżonkiem,
 3. Obowiązki związane z wychowaniem potomstwa:
  • Obowiązek wychowania ogólnoludzkiego,
  • Obowiązek wychowania religijnego i moralnego,
  • Zobowiązanie małżonków do wspólnego uczestniczenia w istotnych sprawach rodziny.

 

ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE A NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

 

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo muszą zdawać sobie sprawę z istotnych obowiązków małżeńskich oraz czy są w stanie je wypełnić, ponieważ w myśl kardynalnej zasady wynikającej z prawa naturalnego, nikt nie może zobowiązać się do tego, czego nie jest w stanie wypełnić. Małżonkowie mają za zadanie podejmować wszelkie działania dla dobra rodziny, którą tworzą. W razie konieczności powinni świadczyć sobie wzajemną pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Ważne jest też dochowywanie wierności małżeńskiej oraz stawianie potrzeb rodziny i drugiego małżonka nad własne. Zgodnie z kanonem 1095 nr 3 „niezdolni do zawarcia małżeństwa są Ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”. Niezdolność ta musi występować w momencie wyrażania zgody małżeńskiej. Jest to obecnie najczęściej spotykany tytuł nieważności małżeństwa w sądach kościelnych.

Pojęcie istotnych obowiązków małżeńskich a nieważność małżeństwa

 

Obowiązujące prawo kanoniczne określa pojęcie istotnych obowiązków małżeńskich w odniesieniu do przesłanek przemawiających za możliwością orzeczenia nieważności sakramentalnego związku. Dotyczy to takich sytuacji, jak brak rozeznania co do ciążących na współmałżonkach zobowiązań wynikających ze wspólnego pożycia oraz niezdolność do ich podejmowania uwarunkowana zaburzeniami natury psychicznej.

Prawo kanoniczne wskazuje na różne obowiązki małżeńskie ciążące na osobach, które zawarły ślub sakramentalny. Do otrzymania rozwodu kościelnego nie jest konieczne notoryczne niespełnianie wszystkich tych zobowiązań. Wyrok o unieważnieniu związku małżeńskiego sąd biskupi wydaje zazwyczaj wtedy, gdy zostanie udowodniony brak rozeznania w obowiązkach ciążących na współmałżonkach albo faktyczna niezdolność do ich podjęcia. Od osób żyjących w małżeństwie wymaga się także realizacji obowiązków codziennego funkcjonowania w zakresie udzielania sobie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów osobistych związanych m. in, z wychowywaniem dzieci oraz aktywnego uczestnictwa w sprawach rodziny poprzez zagwarantowanie jej godziwych środków utrzymania.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.