istotne obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego


istotne obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznego

ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE W PRAWIE KANONICZNYM

Obowiązki małżeńskie w świetle prawa kanonicznegoKodeks Prawa Kanonicznego nie wymienia wprost istotnych obowiązków małżeńskich. Kanoniści  uważają, że istotne obowiązki małżeńskie są zawarte w ogólnych celach i przymiotach małżeństwa. Prawodawca kodeksowy stwierdza, że obojgu małżonkom przysługują takie same prawa i obowiązki w tym co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego. Można zatem przyjąć, iż dobro potomstwa, dobro wierności, dobro nierozerwalności i dobro małżonków stanowią źródło wszystkich obowiązków małżeńskich:

PODZIAŁ ISTOTNYCH OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH
  1. Obowiązki służące  realizacji dobra małżonków:

– Zachowanie wierności małżeńskiej,

– Pożycie małżeńskie na ludzki sposób,

– Zachowanie dozgonnego charakteru małżeństwa,

– Pielęgnowanie wspólnoty życia małżeńskiego,

– Świadczenie współmałżonkowi pomocy i wzajemna odpowiedzialność,

– Przyczyniania się do wspólnego dobra,

– Wspólne dążenie do doskonałości i świętości.

  1. Obowiązki związane ze zrodzeniem potomstwa:

– Pożycie intymne małżonków zmierzające do zrodzenie i wychowania dzieci,

– Przyjęcie dzieci poczętych ze współmałżonkiem.

  1. Obowiązki związane z wychowaniem potomstwa:
  • Obowiązek wychowania ogólnoludzkiego,
  • Obowiązek wychowania religijnego i moralnego
ISTOTNE OBOWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE A NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo muszą zdawać sobie sprawę z istotnych obowiązków małżeńskich oraz czy są w stanie je wypełnić, ponieważ w myśl kardynalnej zasady wynikającej z prawa naturalnego, nikt nie może zobowiązać się do tego, czego nie jest w stanie wypełnić. Zgodnie z kanonem 1095 nr 3 „niezdolni do zawarcia małżeństwa są Ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich”. Niezdolność ta musi występować w momencie wyrażania zgody małżeńskiej. Jest to obecnie najczęściej spotykany tytuł nieważności małżeństwasądach kościelnych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.