poznań


Sąd kościelny w Poznaniu

Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu ma swoją siedzibę przy ulicy Ostrów Tumski 5. W tym samym miejscu mieści się także cała Kuria Metropolitalna oraz Bazylika Archikatedralna Św. Apostołów Piotra i Pawła. Sąd Kościelny w Poznaniu to drugi co do wielkości taki sąd w Polsce, który rozpatruje sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na czele sądu stoi oficjał, który jest mianowany przez Arcybiskupa Poznańskiego.

 

Właściwość Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu

Zgodnie z przepisami prawa Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu jest pierwszą instancją sądową dla wszystkich spraw małżeńskich, które są do niego wnoszone z terenu Archidiecezji Poznańskiej. Ponadto zgodnie z decyzją Sygnatury Apostolskiej Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu jest drugą instancją dla sądów metropolitalnych w Gnieźnie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu oraz dla sądu diecezjalnego w Kaliszu. Dla spraw rozpatrywanych przez Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu w pierwszej instancji trybunałem apelacyjnym drugiej instancji jest Metropolitalny Sąd Warszawski. W tych sprawach również może pomóc Kancelaria Kanoniczna – mamy główną naszą siedzibę w Warszawie, działamy również przy sądzie kościelnym w Warszawie.
W niektórych wypadkach Sygnatura Apostolska mianuje także Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu Trybunałem trzeciej instancji.

 

Skarga powodowa – Sąd Duchowny w Poznaniu

Sąd Duchowny w Poznaniu ma specjalną Instrukcję sporządzenia skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa. Przez zredagowaniem pisma należy zapoznać się z jej treścią i postępować zgodnie z 10 punktami. Należy pamiętać, że nieprawidłowe sformułowanie podstaw prawnych, a także nieprawidłowe uzasadnienie wnoszonych tytułów może skutkować odrzuceniem skargi powodowej. Wówczas Sąd Duchowny wydaje dekret odrzucający prośbę o stwierdzenie nieważności małżeństwa z podaniem przyczyn swojej decyzji.

 

Przy redagowaniu pisma, na początku proszę zwrócić uwagę na wymogi formalne, czyli ilość stron
i wielkość marginesów. Podając dane małżonków należy także zamieścić informacje o wieku, wyznaniu oraz zatrudnieniu. Najważniejszą częścią pisma procesowego jest jednak uzasadnienie. W tej części należy opisać okoliczności poznania się małżonków, okres narzeczeństwa, przygotowania do ślubu oraz wesela, a także okres poślubny. Powód powinien także zaznaczyć, czy strony dopełniły małżeństwo przez akt cielesny oraz jak układało się ich pożycie po ślubie. Ważną informacją jest czas oraz powód rozejścia się stron, kto kogo pierwszy opuścił, a także czy strony podejmowały próbę pojednania się. Całość uzasadnienia musi być potwierdzeniem tytułu prawnego, z którego strona wnosi o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dodatkowo podajemy co najmniej 3 świadków, którzy znają okoliczności przemawiające za tezą strony powodowej. Pismo będzie niekompletne bez załączników. Do skargi należy dołączyć metrykę ślubu kościelnego, kopie sentencji rozwodu cywilnego oraz uzasadnienie tej sentencji. Pozew w ilości dwóch identycznych egzemplarzy, własnoręcznie podpisanych składamy
w siedzibie sądu bądź wysyłamy listem poleconym.

 

Adwokat kościelny – Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu

Adwokat kościelny nie może pełnić swojej funkcji bez tzw. Diploma licentiatus. Jest to dokument, który potwierdza kompetencje danej osoby w zakresie prawa kanonicznego. Bardzo często taką pomoc świadczą adwokaci cywilni, którzy nie posiadają uprawnień do występowania przed sądem kościelnym. Dlatego też tak ważne przed wyborem adwokata kościelnego jest to, aby sprawdzić, czy posiada kwalifikacje. W naszej Kancelarii wszyscy adwokaci posiadają Diploma licentiatus i świadczą fachową oraz rzetelną pomoc z zakresu spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa.