moja sprawa w i instancji zakończyła się stwierdzeniem nieważności małżeństwa. czy konieczna jest apelacja


moja sprawa w i instancji zakończyła się stwierdzeniem nieważności małżeństwa. czy konieczna jest apelacja

Od 2015 r. nie istnieje już apelacja z urzędu, a więc nie ma wymogu potwierdzenia wyroku I instancji przez Sąd II instancji stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Dlatego też zakładam, że Pana sprawa nie będzie musiała być kontynuowana w sądzie kolejnej instancji.

Wszystko dzięki zmianom wprowadzonym przez Papieża Franciszka, które mają ułatwić i przyspieszyć postępowanie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Stwierdzenie nieważności małżeństwaNależy pamiętać, że wciąż jednak istnieje apelacja na życzenie stron. Jeżeli jednak w ciągu 15 dni od uzyskania wiadomości od ogłoszenia wyroku żadna ze stron nie złoży apelacji, wyrok staje się ostateczny i podlega wykonaniu. Wszystko więc zależy od Pana żony, czy wniesie ona apelację.

No Comments

Post A Comment