zespół

Adwokat kościelny - Zespół kancelarii
Michał Poczmański Adwokat kościelny

Michał Poczmański

Adwokat kościelny

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu Adwokatów Kościelnych. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. Henryka Stawniaka. Jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Obecnie doktorant na tym samym Wydziale Prawa Kanonicznego, prowadzi badania z zakresu wykluczenia dobra potomstwa w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Dyplom licencjata kanonicznego Michał Poczmański

Autor publikacji:

  1. Specyfika opinii biegłego w kościelnych procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w: Z. Załuczkowska i R. Broniecka (red.) Instytucja biegłego w polskim porządku prawnym, Olsztyn 2019.
  2.  Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2019, nr 26, s. 327-346.
  3. Prawo świeckich do odpowiedzialnej wolności (kan. 227 KPK), w: M. Saj (red.) Obowiązki i prawa wiernych świeckich w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 2018, s.63-88.
  4. Analiza i ocena skutków wprowadzenia motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określenia właściwości miejscowej,  Ius Matrimoniale 28 nr 1 (2017), s. 103-121.
  5. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?, Warszawa 2012.
  6. Specyfika ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, Warszawa 2011.
  7. Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Warszawa 2009.

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Maciej Góral ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Maciej Góral, jako osoba świecka – zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jego praktyki obecna jest także szeroko pojmowane zagadnienia z prawa rodzinnego.

Pełni funkcję adwokata przede wszystkim przy sądach diecezji elbląskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, włocławskiej, ełckiej, toruńskie. Ponadto występuje przed trybunałami II instancji: Trybunale Metropolitarnym w Gnieźnie, a także Gdańskim Trybunale Metropolitarnym. Więcej na stronie .

Rafał Szulta

Adwokat

 Bartosz Weremczuk

Prywatny detektyw