polacy za granicą

ger

Zu unserem Kundenkreis gehören viele Polen, die ihren festen Wohnsitz im Ausland besitzen, insbesondere in Deutschland, Großbritannien, Österreich und manchmal auch in den USA. Die Mehrheit dieser Angelegenheiten kann in Polen durchgeführt werden, da im Allgemeinen hier im Inland  Ehen geschlossen werden.

In vielen Fällen ist eine solche Lösung jedoch nicht ganz optimal. Häufig wohnen beide Eheleute bzw. Trauzeugen im Ausland, wo auch eine wesentliche Zahl von Nachweisen zugänglich ist. In solchen Fällen kann das Einreichen einer Klageschrift beim Kirchengericht in ihrem Wohnsitz am besten sein. Dies kann ein schnellerer, billigerer und oft auch wirksamerer Weg sein.

Eine große Erleichterung ist nun die Reform des Prozessrechts von Papst Franziskus (potu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus), nach dem die örtliche Zuständigkeit u.a. vom Ort der Eheschließung, Wohnsitz der Ehefrau bzw. Wohnsitz des Ehemannes anhängig ist.

Can. 1672. Für Ehenichtigkeitsprozesse, die dem Apostolischen Stuhl nicht vorbehalten sind, sind zuständig:
1° das Gericht des Eheschließungsortes;
2° das Gericht des Wohnsitzes oder des Nebenwohnsitzes einer oder beider Parteien;
3° das Gericht des Ortes, an dem die meisten Beweise tatsächlich zu erheben sind.

Natürlich sollte daran gedacht werden, dass die Wahl eines Gerichtes im Kontext der einzelnen Angelegenheit berücksichtigt werden sollte. Die Möglichkeit der Wahl eines Gerichtes außerhalb Polens öffnet jedoch komplett neue Perspektiven.

Um in Bezug auf das Obige Ihre Erwartungen und Bedürfnisse erfüllen zu können, haben Sie nun die Möglichkeit sämtliche Ehesachen an das Kirchentribunal auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland,  Österreichs, Großbritanniens und den USA zu richten. In Zusammenhang mit der Entfernung wird der Umfang einer Zusammenarbeit mit jedem Kunden individuell vereinbart. Wir berücksichtigen neben den Realien, die in dem betroffenen Land herrschen, ebenfalls die zuständigen Diözesen. Nutzen Sie unsere Erfahrung. Ihre Bedürfnisse sind für uns am wichtigsten!

Wir laden Sie ein das einführende Formular auszufüllen und an unsere e-mail-adresse zu schicken: biuro@kancelaria-kanoniczna.com

PL

Wielu naszych Klientów to Polacy mieszkający na stałe zagranicą, w szczególności w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, czasem w USA. Większość tych spraw można poprowadzić w Polsce, bo na ogół właśnie tu był zawierany ślub.

Jednak w wielu przypadkach takie rozwiązanie nie jest optymalne. Często oboje małżonkowie mieszkają zagranicą lub też zdecydowana liczba świadków i dowodów dostępna jest zagranicą. W tych przypadkach najlepszym rozwiązaniem może być złożenie skargi powodowej w Sądzie Kościelnym w miejscu Państwa zamieszkania. Może być to szybsze, tańsze, a nie raz również skuteczniejsze.

Dużym ułatwieniem jest reforma prawa procesowego papieża Franciszka (potu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus), dzięki której właściwość miejscowa jest określona m.in. poprzez miejsce zawarcia ślubu, miejsce zamieszkania żony lub miejsce zamieszkania męża.

Kan. 1672. W sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są:
1° trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte;
2° trybunał miejsca, w którym jedna ze stron lub obie strony mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie;
3° trybunał miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów.

Oczywiście należy pamiętać, że wybór tego, czy innego sądu powinien być rozpatrywany w kontekście danej sprawy. Jednak już sama możliwość wyboru sądu poza Polską otwiera zupełnie nowe możliwości.

Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebą uruchomiliśmy możliwość składania spraw również do Trybunałów Kościelnych znajdujących się na terenie Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii i USA.

Z racji odległości zakres takiej współpracy jest indywidualnie uzgadniany z klientem. Bierzemy pod uwagę zarówno realia panujące w danym kraju, diecezji, ale również nasze doświadczenie i Państwa potrzeby.

Zapraszamy do wypełnienia Formularza Wstępnego i przesłania go na nasz adres:
biuro@kancelaria-kanoniczna.com

uk

Many of our Clients are Poles living permanently abroad, especially in Germany, the UK, Austria, sometimes in the United States. Most of these cases can be settled in Poland, because it was usually here that the wedding took place.

However, in many cases this is not the optimum solution. Often both spouses live abroad, and most of the witnesses and evidence is also available abroad. In those cases, the best solution could be to file a complaint at the Ecclesiastical Court for your place of residence. It can be quicker, less expensive and often more effective.

As a result of the procedural law reform introduced by Pope Francis (potu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus), local jurisdiction is determined based on on such factors as the venue of the wedding ceremony, the place of residence of the wife or the husband, which has largely simplified the procedure.

Can. 1672. In cases regarding the nullity of marriage not reserved to the Apostolic See, the competencies are:
1° the tribunal of the place in which the marriage was celebrated;
2° the tribunal of the place in which either or both parties have a domicile or a quasi-domicile;
3° the tribunal of the place in which in fact most of the proofs must be collected.

Of course, one should bear in mind that the choice of a specific court should be made on a case by case basis. However, the very possibility of choosing a court outside Poland opens new possibilities.

Therefore, in order to meet your needs, we have made it possible to file cases before Ecclesiastical Courts located in Germany, Austria, the UK, and the United States.

Obviously, because of the distance, the extent of any such cooperation is agreed individually with each Client. We consider the circumstances of each individual country and the diocese, as well as our experience and your particular needs.

Should you require more please complete the Initial Contact Form and send it to: biuro@kancelaria-kanoniczna.com