proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

11 kroków do stwierdzenia nieważności małżeństwa

1

Przygotowanie do procesu:

Bardzo ważny moment. Błędy
formalne i merytoryczne będą
oddziaływały negatywnie na
skuteczność i czas trwania procesu.

Zwróć uwagę na:

 • poprawne określenie właściwości miejscowej sądu
 • określenie podstaw prawnych
 • obiektywną weryfikację swojego materiału dowodowego
 • wyczerpujące (choć nie długie) przygotowanie tekstu skargi powodowej

2

Złożenie skargi powodowej

Skarga może być złożona osobiście
w siedzibie Sądu Kościelnego lub może
zostać wysłana listem poleconym.

Efektem jest:

 • dekret o przyjęciu skargi przez Sąd
 • wysłanie kopii skargi do strony pozwanej
 • określenie jakie podstawy prawne nieważności małżeństwa będą badane
 • ustanowienie Kolegium Sędziowskiego, Notariusza,
  Obrońcy Węzła Małżeńskiego

3

Zeznania stron

Odbywają się najczęściej w Sądzie,
czasem na parafii. Nigdy nie jest to
rozprawa. Nie ma obecnych ani stron,
ani świadków. Obecny jest jedynie
sędzia, notariusz i ewentualnie
adwokat kościelny.

Ważne:

 • jest to indywidualna rozmowa, a nie rozprawa
 • zeznania trwają ok. 1-2 godzin
 • na koniec zawsze trzeba przeczytać protokół przesłuchania
  i złożyć swój podpis.

4

Zeznania świadków

Odbywają się w Sądzie Kościelnym
lub na parafii, bez obecności stron
procesu.

Ważne:

 • indywidualna rozmowa z sędzią, a nie rozprawa,
 • zeznania trwają ok. 2 godzin
 • kończą się podpisaniem protokołu przesłuchania.

5

Opinia Biegłego

Opinia biegłego psychologa,
psychiatry, czy seksuologa niezbędna
jest w przypadku większości spraw.
Jego obecność zależy od zastosowanej
podstawy prawnej.

Składa się z:

 • indywidualnej rozmowy z biegłym
 • wydania przez biegłego pisemnej opinii, która jest istotnym dowodem
  w całej sprawie.

6

Publikacja akt

Odbywa się wyłącznie w siedzibie
Sądu. Jest to możliwość zobaczenia
wszystkich przedtem zebranych
dowodów. Wcześniej akta są
niedostępne dla stron.

Warunki publikacji:

 • nielimitowana czasem możliwość zapoznania się z aktami
 • zakaz tworzenia kopii, zdjęć, jest możliwość tworzenia notatek
 • kopię akt może posiadać jedynie adwokat kościelny.

7

Odpowiedź

Po zapoznaniu się z aktami, istnieje
możliwość ustosunkowania się
do zebranego materiału w postaci:

 • polemiki w wybranymi elementami materiału
 • propozycji przeprowadzenia nowych dowodów.

Ważne, aby odpowiedź nie była emocjonalna, a stonowana i merytoryczna.

8

Uwagi Obrońcy Węzła Małżeńskiego

Obrońca Węzła to osoba,
która z urzędu broni ważności
małżeństwa.

Charakteryzują się:

 • uwagi Obrońcy są zwykle negatywne, co nie oznacza,
  że wyrok będzie również negatywny
 • obrońca polemizuje ze stronami i ocenia zebrany materiał dowodowy
 • zwraca uwagę sędziów na elementy, które świadczą o ważności
  małżeństwa.

9

Głos Obrończy

Istotny moment na podsumowanie
zebranego materiału. Ważne, aby był
przygotowany profesjonalnie i bez
zbędnych emocji.

Cechy:

 • każda strona ma do tego prawo
 • może być to forma polemiki z niektórymi dowodami, tezami Obrońcy Węzła
 • zwraca uwagę sędziów na elementy, które świadczą o ważności małżeństwa.

10

Wyrokowanie

Ostatnia faza procesu, w której biorą
udział tylko sędziowie.

Cechy:

 • 3 sędziów podejmuje decyzję o ważności lub nieważności małżeństwa
 • muszą oni mieć pewność moralną (ponad 100%), że małżeństwo
  faktycznie w dniu jego zawierania była nieważnie zawierane.

11

Dekret o wykonalności wyroku

Pozwala na ponowne zawarcie małżeństwa. Po wydaniu takiego dekretu
strony są osobami stanu wolnego w rozumieniu prawa kanonicznego, mają
więc możliwość zawarcia sakramentu małżeństwa z godnie z Nauką Kościoła.