rozwód cywilny

Radca prawny* pomoże w rozwodzie !

 

Rozwód jest konsekwencją rozkładu pożycia małżeńskiego. Tak w jednym zdaniu można zobrazować przyczynę postępowania odrębnego o rozwiązanie związku małżeńskiego zawartego zgodnie z przepisami polskiego prawa rodzinnego (dokładnie: Działu I ustawy z kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Rozkład polega na zerwaniu więzi emocjonalnej, ekonomicznej oraz fizycznej. Małżonków przestają wiązać relacje, które utrzymywały ich związek razem. Pozew o rozwód wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Można to uczynić samemu (niewymagane jest zastępstwo procesowe profesjonalisty: adwokata lub radcy prawnego). Wpis sądowy za złożony pozew rozwodowy to 600 złotych. Można starać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Wraz z pozwem przedstawia się wówczas oświadczenie o stanie majątkowym.

Rozwieść można się bez orzekania o winie, postępowanie trwa wówczas zazwyczaj bardzo krótko (istnieje możliwość, że rozwód zostanie orzeczony po jednej rozprawie) albo z orzeczeniem o winie. Sposób rozwiązania małżeństwa należy wskazać już w pozwie rozwodowym. Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie powinien zawierać dowody. Poza wymaganymi formalnie potwierdzającymi małżeństwo (odpisy skrócone aktu małżeństwa i odpisów skróconych urodzenia dzieci)  potrzebne są dowody mogące potwierdzić winę współmałżonka. Mogą być nimi dokumenty urzędowe (np. notatki policji na temat interwencji domowych), prywatne (m.in. listy, maile, pisma), a nawet zdjęcia, nagrania audio i video a także smsy, a także świadkowie czy opinie biegłych (m.in. z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów). Wiarygodność dowodów ocenia sędzia w toku postępowania.

Udział pełnomocnika w postępowaniu ułatwia odcięcie się od sprawy rozwodowej przynajmniej w kwestiach formalnych. Radca prawny (tak samo jak adwokat) pisze za swojego klienta pisma procesowe (w tym pozew, odpowiedź na pozew, wnioski o zabezpieczenie), przedstawia dowody na rozprawach (m.in. przesłuchuje świadków), uczestniczy w rozprawach na sali sądowej czy przygotowuje całą strategię rozwodową. Często służy też radą, a czasami znajduje dla klienta profesjonalne wsparcie detektywistyczne, psychologiczne czy możliwość unieważnienia małżeństwa wyznaniowego. Ze względu na długość polskich postępowań o rozwód są one czasami nie „bitwą” między małżonkami, a prawdziwą „wojną”. Trudno przez kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy swojego życia zajmować się wyłącznie postępowaniem sądowym. Trzeba w tym czasie pracować zawodowo, opiekować się dziećmi, układać sobie na nowo życie.

Honorarium dla radcy prawnego (podobnie jak adwokata) uzależnione jest zakresu pracy przez niego wykonanej, który radca prawny ustala na pierwszym spotkaniu z przyszłą stroną postępowania o rozwód. Oprócz kwestii dotyczących winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego istotne są również praw rodzicielskich, alimentów, kontaktów czy sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego po rozwodzie.

Radca prawny może również pomóc swojemu klientowi ustanowić rozdzielność majątkową już w czasie trwania postępowania o rozwód, a także przygotować, złożyć i popierać (uczestniczyć w posiedzeniach sądowych) wniosek o podział majątku wspólnego małżonków.

Powierzając sprawę o rozwód cywilny i stwierdzenie nieważności małżeństwa jednej kancelarii oszczędzamy wiele czasu, czasem też pieniędzy. W naszej Kancelarii jest jeden system Klientów, w którym znajdują się wszelkie dane niezbędne do pracy pełnomocnika. Poza tym adwokat kościelny współpracuje z radcą prawnym, czy adwokatem – Państwo nie musicie już kierować taką współpracą. Nasz zgrany i doświadczony zespół poprowadzi płynnie obie sprawy.

* Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego zrównanym uprawnieniami sądowymi (m.in. wnoszeniem pism procesowych, występowaniem przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym) z adwokatem. Różnica polega wyłącznie na możliwości zatrudnienia na etacie, a w związku z tym z podstawą prawną do uczestniczenia w procesie karnym jako obrońca oskarżonego. Kwestia ta nie dotyczy jednak postępowania o rozwód. Tutaj radca prawny ma te same kompetencje co adwokat. Więcej informacji http://kirp.pl/informacja-o-zawodzie-radcy-prawnego/