LEGITYMACJA PROCESOWA W SPRAWIE O ROZWÓD CYWILNY

legitymacja procesowa w sprawie o rozwód cywilny

Zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód (art. 56 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy dalej zwanego „kro”.). O rolach procesowych powoda (powódki) i pozwanego (pozwanej) decyduje wyłącznie pierwsze złożenie pisma procesowego (pozwu)Pozew może być złożony w każdym czasie. Legitymacji do wytoczenia powództwa o rozwód nie ma prokurator. Dodatkowo Sąd Najwyższy  w swoim orzecznictwie stoi na stanowisku, że nie jest możliwe  wytoczenie powództwa o rozwód zarówno przez ustawowego przedstawiciela całkowicie ubezwłasnowolnionego małżonka, kuratora  małżonka nieznanego z miejsca pobytu, a także  przedstawiciela ustawowego. Zastępować pozwanego nieznanego z miejsca pobytu może wspomniany wcześniej kurator wyznaczany przez sąd na wniosek powoda (powódki). Za takim stanowiskiem Sądu Najwyższego przemawia ściśle osobisty charakter stosunku małżeństwa oraz sprawy o jej rozwiązanie

Sąd Najwyższy stwierdził również, że wytoczenie powództwa o rozwód przeciwko małżonkowi nieznanemu z miejsca pobytu i reprezentowanie go w sprawie przez kuratora procesowego jest dopuszczalne.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku śmierci któregoś z małżonków, gdyż w takiej sytuacji postępowanie zostaje umorzone. Śmierć jednego z małżonków powoduje, że postępowanie rozwodowe  nie może doprowadzić do celu w postaci ustania małżeństwa, dlatego  ulega ono umorzeniu.

Pełnomocnikiem procesowym w sprawie o rozwód może być adwokat, radca prawny. Możliwe jest również zastępowanie małżonka przez członków jego rodziny. Do reprezentowania strony niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne czyli dotyczące wyłącznie sprawy o rozwód. Pełnomocnik jest obowiązany w pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

No Comments

Post A Comment