klauzula zakazująca – co to jest ?


klauzula zakazująza

klauzula zakazująca – co to jest ?

PYTANIE:

Uzyskałam rozwód kościelny, ale w wyroku nałożono na mnie klauzulę zakazującą mi zawarcia powtórnego małżeństwa bez konsultacji z psychologiem. Co to oznacza w praktyce?


Pojęcie klauzula zakazująca zawarcia małżeństwa kościelnego (zakaz)

Pierwszą grupę ograniczającą prawo do zawarcia małżeństwa odnajdujemy w sferze przeszkód małżeńskich, wad zgody małżeńskiej oraz formy kanonicznej. Istnieją również ograniczenia w postaci zwykłych zakazów, czyli inaczej klauzula zakazująca zawarcia małżeństwa. One zabraniają zawarcia małżeństwa jedynie pod sankcją jego niegodziwości (związanej ze sferą moralną, nie zaś prawną).

Kierując się racjami związanymi z potrzebą ochrony małżeństwa, dobrem nupturientów oraz dobrem wspólnoty kościelnej, ustawodawca ingeruje w strukturę aktu prawnego zawarcia małżeństw. Kreuje w ten sposób dodatkowe i drugorzędne, a więc nieistotne komponenty tegoż aktu.

Zakaz to postanowienie władzy kościelnej zawarte w ustawie, akcie administracyjnym bądź orzeczeniu sądowym, wydane czasowo, odnoszące się do konkretnej osoby, wyrażające zastrzeżenie, warunek lub ograniczenie.

Celem zakazu jest zapobieżenie zawieraniu umowy małżeńskiej w sytuacjach wątpliwych i wymagających interwencji przełożonego.

Zakaz (klauzula)– w odróżnieniu od przeszkód – obowiązuje jedynie pod sankcją niegodziwości zawarcia małżeństwa.

Obligatoryjny zakaz zawarcia małżeństwa

Klauzula zakazująca zazawarcia małżeństwa wydawany jest zawsze w przypadku wystąpienie co najmniej jednej z dwóch przyczyn:

  • absolutna niemoc płciowa (por. kan. 1084 KPK) – np. niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego
  • trwała niezdolność do zawarcia małżeństwa (por. kan. 1095 KPK) – np. uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu albo pornografii

Fakultatywny zakaz zawarcia małżeństwa

Zakaz zawarcia małżeństwa jest nakładany także wówczas, gdy:

  • jedna ze stron stała się przyczyną nieważności z powodu podstępu
  • jedna ze stron stała się przyczyną nieważności z powodu symulacji

Jednak to nie jest katalog numerus clausus. Sądy kościelne często nakładają klauzulę w przypadku postawienia przez stronę warunku podczas zawierania małżeństwa.

Podmiot kompetentny do uchylenia zakazu (klauzula zakazująca)

Nałożenie zakazu nie oznacza, iż nie będzie można zawrzeć ponownie ważnego małżeństwa (pomimo uzyskania „rozwodu kościelnego). Konieczne jest jego uchylenie poprzez odpowiedni organ.

W przypadku obligatoryjnego nałożenia zakazu kompetentnym jest zawsze sąd I instancji. Niezależnie od tego, czy to on sam wydał ów zakaz, czy też zrobił to trybunał apelacyjny. W przypadku fakultatywnego nałożenia zakazu należy uzyskać zgodę ordynariusza miejsca właściwego ze względu na miejsce, w którym nowe małżeństwo będzie zawierane.

 

Więcej na temat tego w jaki sposób można znieść klauzulę zakazującą zawarcia nowego małżeństwa kościelnego można przeczytać w tym wpisie naszego blogu: PRZECZYTAJ.

 

No Comments

Post A Comment