zespół

Adwokat kościelny - Zespół kancelarii
adwokat kościelny

Michał Poczmański
Adwokat kościelny

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a także Korpusu Adwokatów Kościelnych.

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. prof. Henryka Stawniaka. Obecnie doktorant na tym samym wydziale, prowadzi badania z zakresu wykluczenia dobra potomstwa w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Ukończył również studia na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie na kierunku prawo. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego (zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana z 1979 roku).

Dyplom licencjata kanonicznego Michał Poczmański

Autor publikacji:

 1. Kwestie majątkowe w przypadku parafii zakonnej powierzonej na podstawie kan. 520, w: Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, 2019, nr 26.
 2. Prawo świeckich do odpowiedzialnej wolności (kan. 227 KPK), w: Obowiązki i prawa wiernych świeckich w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, Warszawa 2018, s.63-88.
 3. Analiza i ocena skutków wprowadzenia motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus w zakresie określenia właściwości miejscowej,  Ius Matrimoniale 28 nr 1 (2017), s. 103-121.
 4. Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?, Warszawa 2012.
 5. Specyfika ochrony danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, Warszawa 2011.
 6. Środki dowodowe w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji procesowej Dignitas connubii, Warszawa 2009.

Emil Słowiński
Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Odbył kurs w Szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum.
Współpracował z kilkoma kancelariami adwokackimi w Warszawie, pracował w Polskie Koleje Państwowe S.A., obecnie związany również  z Waraksa i partnerzy.
Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, a także zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami.

Maciej Góral
Adwokat kościelny

Maciej Góral ukończył studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Realizując swoją pasję jaką jest prawo kanoniczne obecnie kontynuuje naukę przygotowując rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich.

Maciej Góral, jako osoba świecka – zajmuje się głównie udzielaniem pomocy prawnej osobom starającym się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto w zakresie jego praktyki obecna jest także szeroko pojmowane zagadnienia z prawa rodzinnego.

Pełni funkcję adwokata przede wszystkim przy sądach diecezji elbląskiej, pelplińskiej, bydgoskiej, włocławskiej, ełckiej, toruńskie. Ponadto występuje przed trybunałami II instancji: Trybunale Metropolitarnym w Gnieźnie, a także Gdańskim Trybunale Metropolitarnym.

Radca Prawny Rafał Panasewicz

Rafał Panasewicz
Radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, były wolontariusz Międzynarodowej Komisji Prawników – Sekcja Polska. Udzielający porad prawnych w Urzędzie Miasta Ząbki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. Na co dzień pracuje w http://www.poradyradcy.pl

W Kancelarii Kanonicznej odpowiada przede wszystkim za prowadzenie spraw z zakresu:

 • rozwodu cywilnego / separacji
 • podziału majątku / ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • władzy rodzicielskiej / kontaktu z dziećmi

Dawid Niemczycki
Adwokat kościelny

Absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, pracę magisterską pt. „Udział wiernych świeckich w wykonywaniu władzy sądowej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa” obronił pod kierunkiem ks. prof. H. Stawniaka. Kontynuuje naukę na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na kierunku prawo. Odbywał staże m.in. w Sądzie Biskupim Płockim oraz w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego (2016), Stypendysta Rektora UKSW dla najlepszych studentów (2014, 2015, 2016) oraz Stypendysta Centrum Myśli Jana Pawła II miasta stołecznego Warszawa (2014, 2015, 2016).

Autor publikacji i referatów:

 1. Właściwość miejscowa sądu w sprawie o rozwód oraz w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Analiza porównawcza świeckiego i kanonicznego porządku prawnego, w: Olkiewicz M., Woźniak M., Drewniak M., Chmura J., Nauka i biznes – wyzwania XXI wieku część 2, Waleńczów 2017, s. 65-73.
 2. Wpływu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2015 r. II OSK 2416/13 na pojmowanie interesu prawnego w kontekście udostępniania danych osobowych (wystąpienie na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Między państwem a religią – relacje prawa i prawa kanonicznego).
 3. Zawarcie małżeństwa per procura. Analiza porównawcza kanonicznego i świeckiego porządku prawnego, w: Ejdys S., Balina R., Drewniak M., Chmura J., Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej i przeglądowej. Część 4, Waleńczów 2017, s. 210-219.
 4. Zbiórki. Analiza porównawcza kanonicznego i świeckiego porządku prawnego, w: Kruzel R., Woźniak M., Drewniak M., Chmura J., Ejdys S., Ludzie nauki – prezentacja tematyki badawczej i przeglądowej. Część 3, Waleńczów 2017, s. 54-67.
 5. Qui facit per alium, est perinde, ac si faciat per se ipsum. Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Analiza porównawcza kanonicznego i świeckiego porządku prawnego (wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Regulae Iuris Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych).
 6. Rola prawa kanonicznego w polskim porządku prawnym w świetle art. 5 Konkordatu (wystąpienie na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Relacje państwo-Kościół w świetle polskiego Konkordatu).