świadek i jego przesłuchanie – jak wygląda?


stwierdzenie nieważności małżęństwa

świadek i jego przesłuchanie – jak wygląda?

PYTANIE:
Jak wygląda przesłuchiwanie świadków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa?


Kto może być świadkiem?

Świadek to bardzo ważna osoba w całym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Adwokat kościelny wskazuje, że jest to często niedoceniany środek dowodowy. Kto może być świadkiem? Co do zasady wszyscy mogą być świadkami. Chyba, że konkretny przepis prawa wyraźnie wskazuje, iż dana osoba nie może być świadkiem. Przykładem takiego przepisu jest kan. 1550 § 1. Mówi on, że nie należy dopuszczać do składania zeznań małoletnich poniżej czternastego roku życia i upośledzonych umysłowo. Jednakże mogą być oni przesłuchani na mocy dekretu sędziego, w którym uzasadni się taką potrzebę.

Czy są osoby, które nigdy nie będą mogły być świadkami?

Istnieje również kategoria osób, które są niezdolne do złożenia zeznań. Kan. 1550 § 2 mówi o dwóch kategoriach takich osób. Pierwszą grupą są ci, którzy są stronami w sprawie. Do tej grupy zalicza się także tych, którzy występują w sądzie w imieniu stron, sędziego i jego asystentów, adwokata oraz innych, którzy pomagają lub pomagali stronom w tej sprawie. Natomiast drugą grupą są kapłani w odniesieniu do wszystkiego, co poznali z sakramentalnej spowiedzi.

Miejsce przesłuchiwania świadków

Świadków należy przesłuchiwać w samej siedzibie trybunału, chyba że sędzia uzna inaczej.  Świadków należy przesłuchiwać osobno i pojedynczo. Strony nie mogą być obecne przy zeznaniach świadków, chyba że sędzia, uzna że trzeba je dopuścić. Mogą natomiast być obecni ich adwokaci lub pełnomocnicy, chyba że sędzia uzna, że należy postępować z zachowaniem tajemnicy.

Kto przesłuchuje świadka?

Przesłuchania świadka dokonuje sędzia, jego delegat lub audytor. Powinien im towarzyszyć notariusz. Dlatego też strony lub rzecznik sprawiedliwości albo obrońca węzła małżeńskiego lub adwokaci, którzy są obecni podczas przesłuchania, jeżeli mają inne pytania do zadania świadkowi, powinni je przedstawić nie świadkowi, lecz sędziemu lub jego zastępcy, aby sam je postawił, chyba że prawo partykularne zastrzega inaczej.

Sędzia powinien przypomnieć świadkowi, że ma poważny obowiązek mówić całą i samą prawdę. Sędzia ma nakazać świadkowi złożenie przysięgi. Jeżeli świadek odmówi jej złożenia, ma być przesłuchany niezaprzysiężony.

Sędzia winien najpierw stwierdzić tożsamość świadka; spytać, jaki jest jego stosunek do stron, i gdy stawia pytania dotyczące sprawy, ma się dowiedzieć także o źródła jego wiadomości i w jakim czasie dokładnie dowiedział się o tym, co zeznaje.

Jakiego rodzaju pytania padają na przesłuchaniu?

Pytania muszą być krótkie, przystosowane do inteligencji odpowiadającego, nie obejmujące jednocześnie kilku spraw; nie podchwytliwe, nie podstępne, nie sugerujące odpowiedzi, dalekie od jakiejkolwiek obrazy i należące do sprawy, o którą chodzi.

Pytań nie wolno podawać wcześniej świadkom do wiadomości. Świadkowie powinni zeznawać ustnie i bez czytania, chyba że chodzi o rachunki i sprawozdania; w takim bowiem wypadku mogą się posługiwać zapiskami, które ze sobą przynieśli.

Czy ktoś spisuje odpowiedź świadka?

Odpowiedź należy spisać. Dokonuje tego notariusz. Musi ona koniecznie zawierać dosłowne zeznania, przynajmniej w odniesieniu do tego, co bezpośrednio dotyczy przedmiotu sprawy. Dopuszczalne jest posłużenie się magnetofonem, jeśli tylko później odpowiedzi zostaną spisane i podpisane, o ile to możliwe, przez zeznających.

Na końcu przesłuchania należy świadkowi odczytać to, co notariusz o jego zeznaniu na piśmie sporządził. Można również dać mu wysłuchać, co przy pomocy magnetofonu z jego zeznania zostało nagrane. Daje to możliwość uzupełnienia, skreślenia, poprawienia, zmiany zeznań złożonych przez świadka. Protokół zeznań powinni w końcu podpisać: świadek, sędzia i notariusz.

Więcej na temat zeznań świadków można odnaleźć w artykule: 11 kroków do stwierdzenia nieważności małżeństwa.

2 komentarze
 • Patrycja
  Posted at 12:27h, 23 czerwca Odpowiedz

  Ile czasu ma ks. Proboszcz na przesłuchanie świadków? Jakie są konsekwencje nieprzesłuchania świadków?

 • admin
  Posted at 12:36h, 23 czerwca Odpowiedz

  Nie ma przepisu, który mówiłby jak szybko należy przesłuchać świadków. Ani jeśli chodzi o przesłuchanie w sądzie, ani o rekwizycję proboszcza na parafii. Wydaje się, że powinien to uczynić bez zbędnej zwłoki. Zwykle zajmuje to kilkanaście dni, chyba, że są jakieś dodatkowe utrudniania – choroba, czy święta kościelne.

  Czy w Pani sprawie się to przedłuża?

Post A Comment